يكی از اهداف "ناب"، سفارشى سازى هر پروژه و اجزا آن، منطبق با نيازها و خواسته ها و محدوديت هاى تعريف شده مختص آن پروژه است. ما بر اين باوريم كه سادگى و خلوص در ايده پردازى، توجه عميق به تمام جنبه هاى پيدا و پنهان هر پروژه، پرداختن به جزييات و ابداع روشهاى اجرا، راهى است تا زيبايى، خلوص، منطق و كمال را در هر پروژه به تماشا بگذاريم.